top of page

Indlæg i forum

David Mortensen
09. okt. 2022
In Lokalgrupper
Hvad er en børneattest En børneattest indeholder oplysninger om tidligere lovovertrædelser som vedrører børn under 15 år. Børneattesten er en sikring mod at personer ikke er har været straffet for overgreb mod børn. Vi ser derfor børneattesten som et vigtigt led i at skabe de bedste og tryggeste ramme for vores arbejde. Det er derudover et lovkrav at der indhentes børneattester på personer som arbejder med børn og unge under 15 år. >Læs mere om vores politikker for børneattester her Bestyrelsens ansvar at der indhentes børneattester på ledere - men vi hjælper med det administrative Bestyrelsen i en lokalgruppe har ansvar for at registrer de ledere som arbejder med børn under 15 år. Når de er registreret sørger vi for at hente børneattest, samt registrere at attesten er ren. Bestyrelsen kan følge med gennem login på https://www.yfcmedlem.dk/#Report:attester. Personer som har en blank børneattest markeres med "OK", Der skal indhentes attester hver andet år, hvis der går mere end 2 år markeres personen som "UDGÅET". Hvis en børneattest ikke er ren, markeres personen med "IKKE OK", og vi vil kontakte formanden vedrørende det videre forløb. I dette tilfælde kan personen ikke virke som leder i lokalgruppen. Guide til ledere - www.yfc.dk/nyleder Vi har lavet en guide til nye ledere. Guiden gennemgår vores etiske retningslinjer, gode råd og sikre at lederen giver samtykke til indhentning af børneattest. Nå en ny leder starter i jeres lokalgruppe, bedes i sikre at personen går ind på www.yfc.dk/nyleder I kan også sende anmodning gennem medlemslisten, hvis lederne allerede er medlem. Når en pågældende person hat udfyldt formularen på siden, vil personen fremgå på listen her https://www.yfcmedlem.dk/#Report:attester, markeret med "INDSENDT". Derefter indhentes børneattesten og personen markeres med "OK". Der er altså ikke indhentet en blank børneattest før personen er markeret med "OK".
0
0
44
David Mortensen
11. aug. 2022
In Lokalgrupper
Lokalgruppens bestyrelse har løbende behov for at skrive til medlemmer. Mail er ikke nødvendigvis bedst til den løbende kommunikation, hvor det kan være ne fordel at oprette en Facebookgruppe eller lign. Det er dog godt at sende indkaldelser til generalforsamlinger/årsmøder og andre vigtige begivenheder på mail. Der kan sendes mail direkte fra medlemssystemet. Link til medlemslist hvorfra mails udsendes https://www.yfcmedlem.dk/#Page:Lokalgruppe_oversigt 1. Marker de medlemmer du ønsker at sende til. Hvis alle på listen skal modtage mailen, klikkes øverste boks. 2. Klik "Send mail" herefter der åbner et vindue. 3. Skriv, godkend og send mailen.
Mail til medlemmer content media
0
0
14
David Mortensen
10. maj 2022
In Politikker og guidelines
Det er muligt at støtte YFC DK gennem en virksomhed. Der er grundlæggende to forskellige muligheder: Støtte med skattefradrag efter ligningskovens §8a (Almindelig gave) eller §12.3 (Løbende gavebrev over 10 år). Afhængigt af virksomhedens type er der beløbsgrænser for hvor meget man kan få fradrag for. Det er virksomhedens ansvar at undersøge beløbsgrænser og muligheder, ud fra den gældende virksomhedstype. Vi anbefaler at forhører egen revisor, hvis du er i tvivl. Hvis du benytter denne ordning har vi brug for virksomhedens CVR nr. > STØT HER Sponsorat til YFC. Som virksomhed kan du bliver sponsor af YFC´s arbejde. Her indgåes en aftale mellem virksomheden og YFC, hvor virksomheden får en modydelse for sponsoratet, i form af reklame eller lignende. > LÆS MERE OM SPONSORORDNING Du er altid velkommen til at kontakte os på 86209855 eller kontakt@yfc.dk
0
0
11
David Mortensen
07. apr. 2022
In Lokalgrupper
YFC er medlem af DUF Dansk Ungdoms Fællesråd, som arbejder for at fremme foreningslivet for børn og unge i Danmark. DUF laver rådgivning, uddanelse, materialer m.v. Derudover varetager de formidlingen af en række puljer til fremme for foreningslivet for børn og unge. Se DUF´s hjemmeside Her kan du finde info om de meste relevante puljer for lokalgrupper Lokalforeningspulje Denne pulje kan kune søges af lokalgrupper og har til formål at blive til gavn helt ude i det lokale led. Der er ansøgningsfrist den første i hver måned (undtagen juli), og puljen har ikke store formkrav til ansøgning og afrapportering. Læs mere og ansøg puljen her Initiativstøtte Denne pulje kan søges til nye initiativer som fremme børn og unge i Danmark. Der er løbende ansøgning, men udvalget mødes ca. 5 gange årligt. Læs mere og ansøg her Andet Der er løbende andre puljer som kan søges af lokalgrupper. Du kan tilmelde dig DUF´s nyhedsmail og følge med på hjemmesiden Overblik over puljer Nyhedsmail fra DUF Få hjælp Du er altid velkommen til at kontakte landskontoret for hjælp til ansøg. kontakt@yfc.dk 86 20 98 55
0
0
18
David Mortensen
05. mar. 2022
In Politikker og guidelines
Det er vigtigt for os at personfølsomme oplysninger håndteres fortroligt, på en tryg og sikker måde. Bestyrelser og medarbejdere i YFC som har adgang til personfølsomme oplysninger har tavshedspligt herom. Du kan finde vores retningslinjer for privatliv og GDPR her
0
0
11
David Mortensen
05. mar. 2022
In Politikker og guidelines
For at forebygge overgreb på børn, har vi pligt til at indhente børneattester på ledere og medhjælpere som arbejder med børn og unge 15 år. Lokalgrupper i YFC har ligeledes pligt til at indhente børneattester ledere som arbejder med børn og unge under 15 år. Hvem SKAL der indhentes børnattest på? Ledere og medhjælpere over 15 år som enten gennem YFC DK´s lokalgrupper, klubber eller som en del af YFC DK´s landsdækkendearbejde, har indgået aftale om at indgå i arbejdet med børn og unge under 15 år i en sammenhængende periode på mere end 1 uge eller i løbet af 3 måneder har hjulpet til 3 eller flere gange. Attesten skal indhentes senest 3 uger efter at aftalen med lederen eller medhjælperen er indgået. Kravet er gældende uanset om der er tale om ansatte eller frivillige Børneattesten er gældende i 3 år. Der skal ikke indhentes børneattest når Forældre og andre hjælpere, som kører børn under 15 år til kampe Forældre og andre, som kortvarigt hjælper til på en lejr eller ved et stævne Ledere og medhjælper, som er tjekket ved sin ansættelse, skal ikke tjekkes igen, hvis han/hun får andre opgaver i foreningen som et nyt hold efter en sæson. Hvordan indhentes og opbevares børnetattester i YFC? Indsamling af CPR og samtykke til indhentning af børneattest, indhentes gennem YFC DK´s medlemssystem. Her har YFC ansatte og lokalgruppe bestyrelser adgang til at anmode om samtykke til indhentelse af børneattest. Når den pågældende person har givet sit samtykke, hentes børneattesten gennem det centrale kriminalregistret ved Politiet. Børneattesten modtages gennem E-boks. Hvis børneattesten er blank, registreres det i modtagelse i medlemssystemet og blanketten slettes. Vi anbefaler at lokalgruppebestyrelser udpeger et bestyrelsesmedlem med ansvar fo indhentning af børneattester. Alle med adgang til oplysninger og oplysninger om børneattester, har tavshedspligt. Husk også at håndtering og opbevaring af personfølsomme oplysninger, skal ske i overensstemmelse med vores retningslinjer (se yfc.dk/privatliv) og at oplysninger opbevares sikkert og utilgængeligt for uvedkommende. Børneattester som indhentes og håndteres direkte af landsorganisationen YFC DK, håndteres af den medarbejder som har ansvar for håndtering af børneattester. Tilbagekaldelse af samtykke Det er muligt at tilbagekalde sit samtykke til indhentning af børneattest. Dette medfører dog at den pågældende person, ikke længere kan varetage ansvar og opgaver som involverer personer under 15 år. Hvis børneattesten ikke er ren (positiv børneattest) Hvis YFC DK eller en af vores lokalgrupper modtager en attest, hvoraf det fremgår, at den pågældende er straffet, skal denne person udelukkes for arbejdet som leder eller medhjælper i YFC´s arbejde. Tag kontakt til YFC´s landsleder herom, som kan bistå vejledning. Andet forebyggende arbejde og retningslinjer Vi arbejder løbende på at skabe trygge rammer og en god kultur i vores foreningsliv. Vi har i samarbjede med andre organisationer udgivet Det gode samvær, som alle fores lokalgrupper og klubber kan få tilsendt eller hente digitalt her Derudover kan der være konkrete forebyggende retningslinjer i forbindelse med f.eks. lejre eller events, med det mål at skabe gode trygge rammer for alle.
0
0
91
David Mortensen
10. feb. 2022
In Lokalgrupper
I en lokalgruppe vælges en formand og en næstformand. Formandskabets opgave er at lede bestyrelsen og sikre at foreningen driven i henhold til vedtægter og andre aftaler. Her beskrives overordnet formandskabets ansvar. Typisk aftaler formandskabet hvem der gør hvad og uddelegere opgaver til resten af bestyrelsen eller medlemmer. Konstituering Formandskabet sørger for at bestyrelsen konstituerer sig i henhold til vedtægterne (typisk formand, næstformand og kasserer). Vedtægten er lov Formandens skal sikre at vedtægterne overholdes. Det er en god ide årligt at gennemgå vedtægterne og tilrettelægge bestyrelsens møder og arbejde ud fra gældende bestemmelser. De vigtige opmærksomhedspunkter er typisk: - Antal af bestyrelsesmøder som skal afholdes - Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling (f.eks. første kvartal) - Frist for indkaldelse til generalforsamling (f.eks. minimum en måned før) - Frist for indkommende forslag til generalforsamling - Valg til bestyrelsen (hvem er på valg og valgperiode) - Punkter som skal på generalforsamlingens dagsorden. Lav en årsplan Det er en god ide at lave en årsplan for foreningens arbejde. Beslut dato for bestyrelsesmøder, generalforsamling og gerne rytme eller tidspunkter for foreningens aktiviteter. Indkaldelse og afholdelse af møder Det er formandens ansvar at der indkaldes til bestyrelsesmøder og generalforsamling. Der skal tages beslutningsreferat af bestyrelsesmøder og generalforsamling, vælg en referent. > Læs mere om indkaldelse og afholdelse af det god bestyrelsesmøde her. > Læs mere om indkaldelse og afholdelse af den gode generalforsamling her. Dokumentation af foreningens arbejde Formanden har ansvar for løbende at opsamle følgende dokumentation for foreningens arbejde > Dokumentation uploades her - Referater fra bestyrelsesmøder - Referater fra generalforsamlinger (underskrives af formand og dirigent) - Årsregnskab (underskrives af hele bestyrelsen og revisor) > Aktivitetsrapport opdateres her Der skal føres en aktivitetsrapport over alle lokalgruppens aktiviteter. HUSK at alle typer aktiviteter skal skrives ind. - Bestyrelsesmøder - Generalforsamling - Planlægningsmøder - Aktiviteter, som klubaftner, events.... Foreningens økonomi Formanden skal sikre at der føres et regnskab. Typisk vælges en kasserer som varetager ansvaret i løbet af året. Regnskabet skal være selvstændigt, have en balance, må ikke være et 0 regnskab og skal underskrives. > Før regnskabet her > Læs mere om regnskab, bankkonto o.l Kontakt til landskontoret Landskontoret udsender løbende mails og kontakter løbende lokalgruppen. Typisk er formanden kontaktpersonen, med mindre det er uddelegeret til en anden i bestyrelsen. Formanden sikrer at kontakte landsorganisationen i forbindelse med: - Ændring af vedtægter (sker i samråd med landskontoret) - Information valg af nye bestyrelsesmedlemmer eller ændring af bestyrelsesposter - Dato for generalforsamling - Andre væsentlige ændringer. Landsorganisationen er altid parat til at hjælpe med ovenstående, give rådgivning og hjælp, samt besøge lokalgrupperne.
0
0
25
David Mortensen
02. dec. 2021
In Lokalgrupper
Vision, Formål og arbejdsgrundlag En lokalgruppe starter ud fra et formål. Oftest er der en gruppe mennesker som sammen drømmer om at gøre noget. Måske er der allerede et arbejde igang, som har brug for en ramme. Det kan være at starte en Rock Solid klub, Wave, en musikklub. I YFC vil vi gerne hjælpe alle som ønsker at give unge en fair mulighed for at møde kristentro, med at starte en lokalgruppe. Oprettelse af vedtægter Arbejdsgruppen definerer et sæt vedtægter som arbejdsgrundlag for foreningen. Find vores skabelon her Vedtægterne sendes til landskontorets gennemsyn og inputs. Stiftende generalforsamling Alle interesserede indkaldes til stiftende generalforsamling. Generalforsamlingens dagsorden indeholder de punkter som vedtægten foreskriver. Det er her foreningen bliver stiftet, vedtægterne bliver godkendt, kontingentet fastsættes og bestyrelsen bliver valgt. HUSK at der skal skrives et referat af generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten. Vedtægterne underskrives af hele bestyrelsen og dateres. Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen holder sit første møde, hvor man bestemmer hvem der skal have hvilke poster. Det er vedtægten som bestemmer hvilke poster som skal fordeles, typisk formand, næstforman og kasserer. Godkendelse af lokalgruppen Lokalgruppen skal godkendes af YFC DK´s bestyrelse. Send de underskrevende vedtægter til landskontoret, som sørger for at sætte det på dagsordenen til næst kommende bestyrelsesmøde. Oprettelse af indmeldelse Landskontoret opretter lokalgruppen, sådan at medlemmer kan indmelde sig og betale kontingent. Kontingentet opkræves af landskontoret, men føres tilbage til lokalgruppen når året er endt. Lokalgruppen modtager et direkte link til indmeldelse og bliver synlig på YFC´s hjemmeside. Administrations adgang Lokalgruppens bestyrelse indmeldes og tildeles adgang til at kunne administrere lokalgruppen. Her kan de se medlemsliste, føre regnskab, sende beskeder til medlemmer og samle dokumentation (referater, aktiviteter, regnskaber mv.) Læs mere om administration af en lokalgruppe Registrering af foreningen og få et CVR nr. Det er ikke et krav at en forening skal have et cvr nr. men en god ide og nødvendigt hvis I skal have en bankkonto, søge lokalgruppe midler ved DUF o.l. Det tager kun nogle få minutter at registrere lokalgruppen hvor der oprettes et CVR nr. Registrer på virk - følg guiden her Oprettelse af bankkonto Der er to muligheder for at få en bankkonto til lokalgruppen. Oprettelse af egen bankkonto i en bank. På den måde får foreningen egen konto, udfordringen kan dog være at det er dyrt at have en konto, det kan derfor være en udfordring for mindre lokalgrupper. Oprettelse af bankkonto under YFC Danmark. YFC DK stiller en bankkonto til rådighed for mindre lokalgrupper. Der laves en aftale mellem lokalgruppen og YFC DK om at Lokalgruppen har råderet over denne konto.
0
0
62
David Mortensen
25. nov. 2021
In Lokalgrupper
Bestyrelsen har ansvaret for den daglige drift af en lokalgruppe. Derfor er det vigtigt at skabe en god ramme for bestyrelsens arbejde. HUSK Ofte beskriver vedtægterne et min. antalbestyrelsesmøder som skal afholdes. Sørg for at få afholdt de møder I skal. Hvis vedtægterne foreskriver andre bestemmelser for bestyrelsens arbejde, skal disse også overholdes. Lav en årsplan Det er altid en god ide at lave en årsplan for lokalgruppens arbejde. Årsplanen kan indeholde bestyrelsesmøder, generalforsamling og andre af foreningens aktiviteter. Find en skabelon til årsplan her Indkaldelse til bestyrelsesmøde Send i god tid (overhold frist hvis vedtægten foreskriver noget) en indkaldelse til bestyrelsesmøde. Det er en god ide at indkaldelsen indeholder: Dato og tidspunkt for mødet Dagsorden og hvem som har ansvar for hvad. Beskrivelse af hvad der er til beslutning og hvad der evt. skal forberedes. Selve mødet Det kan godt lyde lidt stift og kedeligt at holde bestyrelsesmøde. Men tænk om det på den måde at en klar ramme og fordeling af opgaver og ansvar, bidrager til at opnå lokalgruppens drømme. Start mødet med at bede sammen, det er et vigtigt grundlag i YFC´s arbejde. Sørg for at komme rundt om dagsordenen, tage tid til at lytte til hinanden og snakke om det som er vigtigt. Vælg en referent og sørg for at punkterne sammendrages og konkluderes. Dagsordenen kan indeholde Indledning og bøn Aftaler om hvem der er referent af mødet Punkter til drøftelse eller beslutning. Planlægning af aktiviteter, kommende møder, generalforsamling o.l. Dato for næste møde
0
0
23
David Mortensen
25. nov. 2021
In Lokalgrupper
Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsorgan. Det betyder at det er her medlemmerne kan komme til orde og få indflydelse. Medlemmer har mulighed for at opstille forslag til drøftelse eller beslutning og opstille personer til bestyrelsen. Tjek lokalgruppens vedtægter I skal altid overholde jeres vedtægter. Det er derfor vigtigt at se hvad jeres vedtægter har af bestemmelser for afholdelse af generalforsamling/årsmøde. Typisk skal I være opmærksom på: Tidspunkt på året hvor generalforsamlingen skal afholdes (nogle har f.eks. i 1. kvartal af året) Frist for udsendelse af indkaldelse af medlemmer til generalforsamlingen Punkter som skal være på dagsordenen. Frist for medlemmernes mulighed for at indsende forslag som ønskes behandlet. Bestemmelser for valg f.eks simpelt flertal, 2/3 af fremmødet... HUSK at der skal skrives referat fra generalforsamlingen, som uploades her
0
0
30
David Mortensen
25. nov. 2021
In Lokalgrupper
I YFC arbejder vi for at hjælp de lokale græsrødder med at lykkes. Det er vigtigt at skabe en god ramme omkring arbejdet, hvilket en lokalgruppe giver mulighed for. En lokalgruppe er en selvstændig forening, som er tilknyttet YFC Danmark. Det betyder at en lokalgruppe har et sæt vedtægter, som er ramme for foreningens grundlæggende aftaler og arbejdsgange. En lokalgruppe er demokratisk ledt, hvor medlemmerne har indflydelse og mulighed for at tage ansvar. En lokalgruppe har også en selvstændig økonomi, og der er forskellige muligheder for at søge støtte til lokalgruppens arbejde bl.a. gennem YFC DK, DUF og den lokal kommune. Vi har udviklet en række værktøjer, skabeloner og guides, med det mål at gøre det overskueligt at starte og drive en lokalgruppe.
0
0
10
David Mortensen
25. nov. 2021
In Lokalgrupper
I løbet af året er der brug for at få underskrevet regnskab, vedtægter, generalforsamlingreferat o.l. Dette kan gøre både med pen og papir, men ofte er det nemmere at gøre med Nemid. Digitalunderskrift med Nemid Hvis I ønsker at underskrive et dokument med Nemid, kan I sende det til landskontoret på yfc@yfc.dk Send Navn og Email på de personer som skal underskrive, derefter vil alle modtage en email med link til underskrift med Nemid. Når alle har underskrevet sendes det færdigunderskrevne dokument til alle underskrivere.
0
0
11
David Mortensen
24. nov. 2021
In Lokalgrupper
En lokalgruppe skal hvert år udarbejde et årsregnskab, som giver et retvisende billede af foreningens samlede økonomiske situation. Regnskabet skal altså give et indblik i de indtægter og udgifter som foreningen har haft gennem året, men også en balancestatus som giver indsigt i den økonomi som går forud for det pågældende år. Hvis alle udgifter og indtægter fortløbende er bogført og afstemt med banken, samt hvis der ikke er gæld eller tilgodehavender, opdaterer systemet løbende balancen.
0
0
58
David Mortensen
24. nov. 2021
In Lokalgrupper
Log ind på www.yfcmedlem.dk PS Du skal have tildelt lokalgruppe admin. rettigheder for at have adgang til at bogføring og regnskab. Læs mere om login og rettigheder her Start regnskab Start med at sætte regnskabsperioden undermenupunktet Lokalgruppe regnskabsperiode. I dette eksempel arbejder vi med regnskabsåret 2021. Start dato sættes til 01.01.2021 Slut dato sættes til 31.12.2021 Hvis du endnu ikke har bogført før, skal du sikre at komme rigtigt igang. Gå til Lokalgruppe regnskab, herunder Lokalgruppe kassekladde. Her kan du se en grå linje som hedder "BANKAFSTEMNING" med et beløb på 0 kr. Denne linje skal altid stemme med din banksaldo. Derfor skal vi sikre at saldoen på bankafstemningen passer med det tidspunkt hvor du starter. Dette gøres ved at bogføre en startsaldo. Eksempel Din første bogføringsperiode er år 2021 (01.01.2021 - 31.12.2021) Du har 3400 kr. stående i banken ved udgangen af 2020 (31.12.2020). Klik knappen + øverst i højre hjørne udfyld følgende som vist på billedet til højre. Din grå linje BANKAFSTEMNING har nu en saldo på 4300 kr. og du er klar til at bogføre årets indtægter og udgifter Bogføring af indtægter og udgifter Det er en god ide at printe eller eksportere bankposteringerne for den periode du ønsker at bogføre. Din udskrift skal både indholde beløb og banksaldo. For hver post i banken bogføres klikker du + i kassekladden og udfylder oplysninger på den enkelt post. I kontoplanen vælger du om det er en indtægtspost eller udgiftspost og hvilken konto den skal bogføres under. Læs her hvordan du tilføjer eller rette konti i kontoplanen Husk løbende at følge afstemningssaldoen på den grå linje som altid skal stemme med banksaldo.
Bogføring af lokalgruppens indtægter og udgifter content media
0
0
25

David Mortensen

Admin
Flere handlinger